Petre Emanoil Neagu – DISPOZIȚIE Nr. 161 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iunie 2022

de Stiri Buzau Media

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),
lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 23 IUNIE 2022, ora 1000.
(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului
Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. Proiect de hotărâre nr. 127/2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022
a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la
încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată
2;
2. Proiect de hotărâre nr. 128/2022 pentru aprobarea rectificării
a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022;
3. Proiect de hotărâre nr. 129/2022 pentru aprobarea rectificării I a
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de
Educație Incluzivă Buzău;
4. Proiect de hotărâre nr. 130/2022 aprobarea rectificării I a bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență
Buzău;
5. Proiect de hotărâre nr. 131/2022 aprobarea rectificării I a bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 132/2022 aprobarea rectificării a III-a a bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Buzău;
7. Proiect de hotărâre nr. 133/2022 aprobarea rectificării I a bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL;
8. Proiect de hotărâre nr. 134/2022 privind aprobarea formei actualizate I a
Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău
pentru anul 2022;
9. Proiect de hotărâre nr. 135/2022 privind aprobarea formei actualizate IV
a Programului de achiziții al proiectului „Restaurarea, conservarea şi
modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae
Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal
I.C. Brătianu”, cod S.M.I.S. 116513, Contract de finanţare
nr. 353/21.08.2017;
10.Proiect de hotărâre nr. 136/2022 privind aprobarea formei actualizate I a
Programului de achiziții al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod S.M.I.S.
119587, Contract de finanţare nr. 4558/11.07.2019;
11.Proiect de hotărâre nr. 137/2022 privind aprobarea formei actualizate I a
Programului de achiziții al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare
Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”,
cod S.M.I.S. 116518, Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018;
12.Proiect de hotărâre nr. 138/2022 privind aprobarea Programului de
achiziții al proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul
Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de
COVID 19”, cod S.M.I.S. 2014+151961, Contract de finanţare nr. 367/
23.09.2020;
13.Proiect de hotărâre nr. 139/2022 privind aprobarea formei actualizate I a
Programului de achiziții al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de
Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod
S.M.I.S. 126730, Contract de finanţare nr. 4593/ 22.07.2019;
14.Proiect de hotărâre nr. 140/2022 privind aprobarea formei actualizate a
Programului de achiziții al proiectului „Stimularea mobilității la nivel
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe D.J.
203K, pe tronsonul limită cu județul Brăila – Robeasca – Vadu
Pașii(E85)”, cod S.M.I.S. 108721, Contract de finanţare nr. 611/
23.10.2017;

15.Proiect de hotărâre nr. 141/2022 privind aprobarea formei actualizate a
Programului de achiziții al proiectului „Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 203K,
km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod
S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018;
16.Proiect de hotărâre nr. 142/2022 privind aprobarea formei actualizate I a
Programului de achiziții al proiectului „Eficientizarea energetică a
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” cod S.M.I.S. 117684,
Contract de finanţare nr. 3673/04.02.2019;
17.Proiect de hotărâre nr. 143/2022 privind aprobarea alocării sumei de
400.000 lei din bugetul Județului Buzău 2022, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea promovării cererii de
finanțare „Porți Deschise în Geoparcul Internațional UNESCO – Ținutul
Buzăului”, fonduri aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 251/2022;
18.Proiect de hotărâre nr. 144/2022 privind repartizarea unor sume din
bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de
cult religios recunoscute în România;
19.Proiect de hotărâre nr. 145/2022 pentru stabilirea nivelului alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de
asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale
speciale – forma actualizată;
20.Proiect de hotărâre nr. 146/2022 privind prelungirea prorogării
termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr. 110/2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului
Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022;
21.Proiect de hotărâre nr. 147/2022 pentru aprobarea participării Consiliului
Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Human Made Art” pentru
organizarea și desfășurarea și în Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul
Buzăului” a Campaniei „Cronicari Digitali” 2022 prin proiectul „Treasure
Games in the Park”;
22.Proiect de hotărâre nr. 148/2022 pentru aprobarea Protocolului între
Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de
Apă Buzău-Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău,
privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de
Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe
DJ 203I, km. 0+100, DN 2B – Cilibia – Caragele, Județul Buzău;

23.Proiect de hotărâre nr. 149/2022 privind aprobarea solicitării dreptului de
utilizare a unui teren din domeniul public al Statului și administrarea
Administrației Naționale „Apele Române” pentru obiectivul de investiții
„Consolidare zonă alunecătoare DJ203 L km 23+300 – 23+675, comuna
Pârscov, județul Buzău”;
24.Proiect de hotărâre nr. 150/2022 privind reaprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea Energetică a Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții
3.1 Operațiunea B – Clădiri Publice;
25.Proiect de hotărâre nr. 151/2022 privind aprobarea Planului de
Integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău în scopul implementării
Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025;
26.Proiect de hotărâre nr. 152/2022 pentru aprobarea unor modificări în
statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Buzău;
27.Proiect de hotărâre nr. 153/2022 pentru aprobarea formai actualizate a
statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
28.Proiect de hotărâre nr. 154/2022 pentru aprobarea modificării unui post
vacant din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău;
29.Proiect de hotărâre nr. 155/2022 pentru aprobarea unor modificări în
numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Buzău;
30.Proiect de hotărâre nr. 156/2022 privind modificarea unor anexe la
Monografia economico-militară a Județului Buzău;
31.Proiect de hotărâre nr. 157/2022 pentru revocarea/validarea unor
membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului
Buzău;
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.
Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic
(e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.
Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
23 iunie 2022 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum
urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-31;
2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor
– pct. 1-31;
3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi arhitectură – pct. 1-16; 22, 23, 25, 30;
4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-16, 25, 30, 31;
5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-21, 25, 27-30.
Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de
specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de
hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și
Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 16 IUNIE 2022

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU