Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical principal, pe perioadă nedeterminată, la două unități de învățământ din Buzău

de Stiri Buzau Media

Primăria municipiului Buzău anunţă organizarea concursului/examenului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a trei posturi vacante din cadrul Dispensarului de medicină şcolară nr. 1, Liceul de Arte “Margareta Sterian” Buzău — 1 post şi din cadrul Dispensarului de medicină şcolară nr. 2, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 – 2 posturi din municipiul Buzău. Candidații trebuie să îndeplinească înainte de a participa la concurs condiţiile  generale cum ar fi:

 • a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate depIină de exerciţiu;
 • e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicu1 de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul. care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fais ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intevenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

 • a) diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară, scoală de specializare postliceală sanitară, sau şcoală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei/Ministerul Educaţiei Naţionale (certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educaţiei NaţionaIe/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii lcertificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • b) să aibă specialiiatea de asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie;
 • c) adeverinţă de promovare a examenului de grad principal;
 • d) vechime în specialitate – minimum 5 ani.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs;
 • b) copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copie documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care să ateste efectuarea unor specializări, obţinerea unor grade profesionale;) copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • e) cazier judiciar;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cei mult 2 Iuni anterior derulării concursului;
 • g) copie certificat de membru OAMMR în termen de valabilitate;
 • h) copie asigurare de malpraxis în termen de valabilitate;
 • i) curriculum vitae.

Copiile documentelor solicitate se vor prezenta însoţite de documentele originale pentru certificarea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, funcţionar public din cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională. Concursul se organizează la sediul Primăriei Buzău şi constă în 3 etape:

 • – selecţia dosarelor – 12.11.2018- ore 10.00;
 • – proba scrisă – 19.11.2018- ora 10.00;
 • – interviul – 22.11.2018- ora10.00.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09 noiembrie 2018, ora 14:00, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului în Monitorul Oficial la sediul Primăriei Buzău. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Buzău, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, camera 23, sau la telefon 0238721407 sau de aici: anunt posturi scoase la-concurs 26.10.2018.