Dispoziție de convocare a Consiliului Local în şedința de lucru ordinară în data de 29.02.2024

de Stiri Buzau Media

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  29.02.2024, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.02.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.02.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.02.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ –teritoriale https://primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

 

Nr. 222

Rm. Sarat 23.02.2024

 

 

Anexa la Dispozitia nr.222/23.02.2024

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 29.02.2024

 

 

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.43/23.02.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie al bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie de credite interne al Municipiului Rm.Sarat, respectiv al contului de executie al fondurilor nerambursabile al Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.44/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Primariei Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.45/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.46/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Politiei Locale Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
5. Proiect de hotarare nr.47/23.02.2024 privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2024 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.48/23.02.2024 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
7. Proiect de hotarare nr.49/23.02.2024 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
8. Proiect de hotarare nr.50/23.02.2024 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare nr.51/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare nr.52/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.53/23.02.2024 privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale urmatoarelor ramuri sportive : „Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Liga a III-a a Federatiei Romane de Fotbal (pentru perioada in care activeaza in aceasta liga), oina, tenis de masa, respectiv culturism si fitness din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.54/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.55/23.02.2024 privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.56/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare nr.57/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.58/23.02.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva

Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.59/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare nr.60/23.02.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva

Majoritate simpla
19. Proiect de hotarare nr.61/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
20. Proiect de hotarare nr.62/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare nr.63/23.02.2024 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
22. Proiect de hotarare nr.64/23.02.2024 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
23. Proiect de hotarare nr.65/23.02.2024 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare nr.66/23.02.2024 privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat, structura de consultare locala pentru realizarea si implementarea Planului de actiune locala pentru incluziunea comunitatilor de romi precum si pentru monitorizarea periodica a acestuia, in componenta stabilita prin Strategia Guvernului Romaniei de Incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022-2027 aprobata prin Hotararea Guvernului nr.560/2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Informare si Relatii Publice/ Compartiment Expert local pentru problemele romilor Majoritate simpla
25. Proiect de hotarare nr.67/23.02.2024 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala (pentru un membru) si  profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
26. Proiect de hotarare nr.68/23.02.2024 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala si aprobarea anuntului privind selectia pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
27. Proiect de hotarare nr.69/23.02.2024 privind  aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Spatiu Locativ Majoritate absoluta
28. Proiect de hotarare nr.70/23.02.2024 privind  atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Arhitect Sef/

Compartiment Spatiu Locativ/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
29. Proiect de hotarare nr.71/23.02.2024 privind  incetarea contractului de inchiriere nr.15993/12.08.2014, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 14, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Arhitect Sef/

Compartiment Spatiu Locativ/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
30. Proiect de hotarare nr.72/23.02.2024 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat, nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.4/2024)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
31. Proiect de hotarare nr.73/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de distributie apa potabila inclusiv bransamente aferente pe strazile: Luncii, Zoita, Jirlau, Rublei, Amara, Calnau, Penes Curcanu, Drogului, Fdt.Prunilor, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 1290 mp) precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
32. Proiect de hotarare nr.74/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale”, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.2/15.01.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata totala de 153 mp (din care 10 mp situati pe Soseaua Podgoriei si 143 mp situati in incinta imobilului-teren din strada Focsani nr.21), teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului-constructie (C11) situat in incinta imobilului-teren din strada Focsani nr.21, avand numarul cadastral 37460,  in cadrul investitiei mentionate mai sus, catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
33. Proiect de hotarare nr.75/23.02.2024 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune,

 a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia conomica/ Serviciul Buget – Contabilitate/ Compartiment Administrare Patrimoniu, Vanzari, Chirii si Concesiuni/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
34. Proiect de hotarare nr.76/23.02.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 160), strada Cincinat Pavelescu nr.6, judetul Buzau, numar cadastral 37277, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, in vederea punerii in acord a situatiei de fapt cu prevederile Sentintei Civile nr.74/16.02.2023, ramasa definitiva, prin neapelare, la data de 07.04.2023, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.1/11.01.2021 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Moldoveanu Ionut-Gabriel

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
35. Proiect de hotarare nr.77/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare „Desfiintare semnalistica” la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.10, judetul Buzau, imobil ce face obiectul vanzarii efectuata sub rezerva dreptului de proprietate, pana la achitarea integrala a pretului, in favoarea Municipiului Rm.Sarat, conform contractului de vanzare autentificat sub nr.797/26.09.2023 incheiat intre BANCA COMERCIALA ROMANA S.A, in calitate de vanzator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de cumparator, acord solicitat prin Certificatul de urbanism nr.164/10.11.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
36. Proiect de hotarare nr.78/23.02.2024 privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta), incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Directia Economica/

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate absoluta
37. Proiect de hotarare nr.79/23.02.2024 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Compartiment  Autorizarea Serviciilor de Transport Local Majoritate absoluta
38. Proiect de hotarare nr.80/23.02.2024 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către numiții Petre Nicoleta și Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5791/30.01.2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
39. Proiect de hotarare nr.81/23.02.2024 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către numiții Petre Nicoleta și Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5797/30.01.2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
40. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.01.2024-19.02.2024;
  2. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat pe ntru anul 2023;
  3. Raport de activitate al Directiei  de Asistenta Sociala  Ramnicu Sarat pentru anul 2023;
  4. Bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile si lucrari realizate in anul 2023

 

 

 

 

 

         Primar,                                                                   Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela