Primarul orașului Pogoanele – dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 31 martie 2023

de Stiri Buzau Media

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  31 martie 2023, orele 10.00

 

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 martie 2023, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din

inventarul UAT Pogoanele.

2.      Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei reprezentată

de dna Nica Mariana.

3.      Proiect privind achitarea cotizațiilor la organizațiile la care UAT Pogoanele este

afiliată sau membru asociat.

4.      Proiect privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a activității

secretarului general al UAT Pogoanele în anul 2022.

5.      Proiect privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

6.      Proiect privind aprobarea organigramei și statului de funcții al UAT Pogoanele.

7.      Proiect privind încheierea unui contract de prestării servicii cu Clubul Sportiv Fighters

Boxing Gym.

8.      Probleme curente:

a.      Acordare aviz acces drum local Compania de Apă SA Buzău, cerință în certificatul

de urbanism nr. 1/2023.

 

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele