PADINA | DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 25.10.2023, ora 9:00, la Caminul Cultural „ Invatator Radu Bocioaca” al com. Padina, jud. Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

              Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 25.10.2023, ora 9:00, la Caminul Cultural „Invatator Radu Bocioaca”  al com. Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

  1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
  2. Proiecte de hotarari:

 

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

actualizati aferenti obiectivului de investitii ”Modernizare drumuri de interes local în Comuna Padina, județul Buzău”

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 

  • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

PADINA: 19.10.2023

Nr. 190