Muzeul Județean Buzău angajează conservator debutant!

de Stiri Buzau Media

Muzeul Judeţean Buzău organizează în zilele de 14.02.2023 și 20.02.2023 la sediul din Aleea
Castanilor, nr. 1, concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de conservator
(Casa Memorială „Vasile Voiculescu” – Pârscov), grad debutant în conformitate cu HG nr.
1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 03 februarie 2023 (inclusiv)
între orele 800
-1630 la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău din Aleea Castanilor, nr. 1.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău – tel.
0238.710561, persoană de contact Tănase Simona.
Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1, după
cum urmează:
– selecţia dosarelor: 06.02.2023;
– proba scrisă: 14.02.2023, ora 10ºº;
– proba interviu: 20.02.2023, ora 10ºº;
 Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean Buzău din Aleea
Castanilor, nr. 1, în data de 07.02.2023.
 Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz,
candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și
a interviului.
 Rezultatele contestațiilor se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului
de depunere a contestațiilor.
I. Acte necesare la depunerea dosarului:
a) Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a HG nr.
1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de
nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă sau, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate prin ocuparea
postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul juduciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni
prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat
cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane
2
sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea
și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european;
Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 a HG nr.
1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind
antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a primei probe
a concursului.
II. Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs :
– Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European sau cetățenie a Cofederației Elvețiene;
– Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– Capacitatea deplină de exerciţiu;
– O stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– Îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
– Lipsa condamnării definitive pentru savârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra
autorităţii, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra
înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post
incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu exceptia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea;
– Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa
funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei
funcții sau a exercitării unei profesii;
– Nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
național autorizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și
funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru
domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h);
III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de conservator (Casa
Memorială „Vasile Voiculescu” – Pârscov), grad debutant:
– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
istorie, filologie, filozofie, teologie, arte, limbi străine, muzeologie /muzeografie, patrimoniu,
conservare patrimoniu;
– Nu se solicită vechime în muncă/specialitate;
IV. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant conservator (Casa Memorială „Vasile
Voiculescu” – Pârscov), grad debutant:
3
1. ***, Muzeul Județean Buzău- Istoric și colecții (broșură de prezentare), Buzău, 2017;
2. Centrul pentru Pregătire Profesională în Cultură, Standard ocupațional –
ocupația Conservator bunuri culturale, București, 2006;
3. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Târgoviște, 2010;
4. Legea privind protejarea patrimoniului cultural național nr. 182/2000, publicată
și actualizată;
5. Legea muzeelor şi a colecțiilor publice nr. 311/2003, publicată și actualizată;
6. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor;
7. Gorgan Fănuța, Casa memorială „Vasile Voiculescu”, în Analele Buzăului, vol. V,
Buzău,2013, p. 263-269;
8. Popescu Florentin, Pe urmele lui Vasile Voiculescu, Editura Sport-Turism, București,1984;
9. Popescu Florentin, V. Voiculescu la Pârscov. O privire asupra copilăriei scriitorului și
oantologie de texte din opera lui, Buzău, 1996;
10. V. Voiculescu. Contribuții buzoiene, ediție îngrijită de Alex. Oproescu, Buzău, 1993;
11. Vasile Voiculescu, Opera literară. Dramaturgia. Documente biografice:
manuscrise sechestrate-manuscrise regăsite, vol. 3, Roxana Sorescu (editor), București,
Editura Cartex,2004, p. 551-680.
Webografie:
12. https://www.vasilevoiculescu.eu/ ;
13. Daniliuc Mihail, Vasile Voiculescu, poetul coborât din icoană, accesibil
lahttps://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/vasile-voiculescu-poetul-coborat-dinicoanasau accesibil la http://www.marturisitorii.ro/2017/04/26/doctorul-ingerilor-o-taramea-mancata-de-jivine-azi-iar-colinda-dumnezeu-prin-tine-vasile-voiculescu-poetul-coboratdin-icoana-26-aprilie-1963/ ;
14. Poetul care se hrănea din Duh Sfânt: Vasile Voiculescu (13 octombrie 1884 – 26 aprilie
1963), accesibil la http://www.marturisitorii.ro/2014/04/26/vasile-voiculescu-poet-martir-13-
octombrie-1884-26-aprilie-1963/ ;
15. Radu Gyr despre Vasile Voiculescu: L-am admirat și l-am iubit ca mare poet, om cu totul
deosebit și apostolic „doctor fără de arginți”, accesibil la
http://www.marturisitorii.ro/2015/04/27/radu-gyr-despre-vasile-voiculescu-l-am-admirat-si-lam-iubit-ca-mare-poet-om-cu-totul-deosebit-si-apostolic-doctor-fara-de-arginti/ ;
16. http://www.marturisitorii.ro/category/martiri-marturisitori/vasile-voiculescu/ ;
17. Moartea lui Vasile Voiculescu- „Progresul tehnic nu-i mai lasă omului timp să
gândească, să creeze”, accesat la https://www.istorie-pe-scurt.ro/moartea-lui-vasilevoiculescu-progresul-tehnic-nu-i-mai-lasa-omului-timp-sa-gandeasca-sa-creeze/#more-13587
;
18. Site-ul oficial al Muzeului Județean Buzău accesat la www.muzeubuzau.ro ;