Primăria Mânzăleşti – Anunț licitație pentru închirieri bunuri publice

de Stiri Buzau Media
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna  Mânzăleşti, Comuna Manzalesti, strada Principala nr. 1, județul Buzau, telefon/fax: 0238509508, e-mail: primaria_minzalesti@yahoo.ro, cod fiscal: 3662592.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

-Închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafata de 18,30 mp, părți ale imobilului cu număr cadastral 20417, situat în satul Mânzălești, ce aparține domeniului de interes public al comunei, cu destinația Farmacie, conform HCL 79/14.12.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

-se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat/Achizitii

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei comunei Manzalesti, strada Principala nr.1, județul Buzau.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

– 50 de lei

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

26.01.2024, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

01.02.2024 ora 09.30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comuna Manzalesti, strada Principala nr. 1, județul Buzau, Compartimentul Secretariat/Achzitii

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

– se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

01.02.2024 ora 11.00, Primăria Comuna Manzalesti, strada Principala nr. 1, județul Buzau.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Buzau,  Strada Arhitect Petre Antonescu, Nr.4, Buzău, Judeţul Buzău,  tel : 0238 717 960 fax:0238 717 961, e-mail: tr.bz@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

09.01.2024