Primăria Municipiului Râmnicu Sărat – ANUNȚ DE PARTICIPARE

de Stiri Buzau Media

ANUNȚ DE PARTICIPARE, Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Râmnicu Sărat, cod fiscal:2406871,str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, tel:0238561946, fax:0238561947, e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

 

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: În baza Legii nr. 350/2005 privind  fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L Râmnicu Sărat nr. 117/27.04.2023 .

Perioada de finanțare: 15 decembrie 2023.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 50.000 lei si se alocă în întregime pentru domeniul Sport sesiunea  a doua.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile,se pune la dispoziția celor interesați, prin intermediul site-ului instituției www.primariermsarat.ro și la sediul Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr.l.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte , conform temeiului legal- Legea 350/2005  art. 20, alin. (1) : 3 august 2023, ora 1600  .

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare și selecție a proiectelor în perioada:  4 august-11 august 2023.

                                                            

Primar,

Cîrjan Sorin Valentin