Constantin Toma: DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3),
lit. b), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă
extraordinară, pentru miercuri, 17.05.2023, ora 10.00, şedinţă care va avea
loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul
Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru
(sala 24).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- Proiect de hotărâre nr. 67/13.04.2023 privind organizarea şi
funcţionarea Târgului de vară "DRĂGAICA – 2023";
2.- Proiect de hotărâre nr. 94/09.05.2023 privind luarea unor decizii legate
de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER SUD"
S.A., din data de 29.05.2023, ora 12:00, respectiv 30.05.2023, ora 12:00;
3.- Proiect de hotărâre nr. 97/11.05.2023 privind completarea Consiliului
de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
4.- Proiect de hotărâre nr. 98/11.05.2023 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 199/20.09.2022 privind implementarea
proiectului "INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU" –
Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA
C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea,
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – SUBINVESTIȚIA
I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE;
5.- Proiect de hotărâre nr. 99/12.05.2023 privind completarea Consiliului
de administraţie al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.

2

Art. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la
dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către
consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art. 3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului
Buzău.
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au
fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre
avizare.
Art. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a
primăriei, www.primariabuzau.ro.
Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul
Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor
şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma