Dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de  30 septembrie 2022, orele 9:00

de Stiri Buzau Media

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al
orașului Pogoanele, pentru data de 31 septembrie 2022, orele 9.00.
Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului
Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul
Buzău.

Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect pentru rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al U.A.T. Pogoanele,

rectificarea nr. 1/2022.

2.      Proiect privind stabilirea salariilor angajaților Primăriei
orașului Pogoanele, funcții

publice și personal contractual, începând cu data de 1 septembrie 2022.

3.      Proiect privind desemnarea reprezentanților Consiliului local
Pogoanele în Consiliile

de Administrație ale unităților de învățământ.

4.      Probleme curente.

–          Aprobare închiriere teren pentru construire magazie de
lemne provizorie Oprea

Viorel.

–          Prelungire contract de închiriere Olenici Viorel.

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi
puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele
prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii
locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de
hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea
înscrisuri este determinată de impedimente de natură
tehnico-redacțională.

Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către
Primarul orașului Pogoanele.

Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi
trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de
internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica
prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi
publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul
https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local.

Nr.  525 / 26.09.2022

Primar,

Ing. Florin Dumitrașcu