Pogoanele: dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2024

de Stiri Buzau Media

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  30 mai 2024, orele 10.00

 

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

       Art.1.   Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 mai 2024, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Pogoanele la 31

martie 2024.

2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea listei de investiții, rectificarea nr. 4.

3.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

Pogoanele în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 30 mai 2024, cu reluare în 31 mai 2024.

4.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

Pogoanele în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30 mai 2024, cu reluare în 31 mai 2024.

 

5.      Probleme curente:

a.      Acordare aviz favorabil – acces drumuri locale, condiție în Certificatul de

Urbanism nr. 7/2024.

b.      Acordare aviz favorabil – acces drumuri locale, condiție în Certificatul de

Urbanism nr. 10/2024.

 

 

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele.