Primăria Pătârlagele – anunț public

de Stiri Buzau Media
 1. Denumirea autorităţii contractante: Orașul Pătârlagele, cu sediul în oraşul Pătârlagele, str. N. Bălcescu, nr. 108, judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 0238/550001, e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Terenuri – pajiști aparținând domeniului privat Orașului Pătârlagele , având suprafața totală de 51,5 ha situate în Orașul Pătârlagele, jud. Buzău, sat Mușcel zona Colonu Tarlaua 50, parcelele 4, 5, 7, 8, 9, 14, 20, 24, 25, Tarlaua 49, parcelele 17, 29, 30, 31, 32, Tarlaua 47, parcela 4, Sat Poienile, Tarlaua 93, parcela 9, sat Calea Chiojdului Tarlalele 46, 48, Sat Valea Lupului zona Mardare, Tarlaua 4, parcela 1, conform caietului de sarcini, prevederilor O.U.G. 57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/30.03.2023.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei orașului Pătârlagele, în urma unei solicitări scrise sau de pe siteul primariapatarlagele.ro
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Printr-o solicitare la sediul autorității contractante, Serviciul de Urbanism şi Achiziţii Publice, str. N. Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele, jud. Buzău
3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul de Urbanism şi Achiziţii Publice al Primăriei orașului Pătârlagele, str. N. Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele, jud. Buzău
3.3. Costul şi condiţiile de plată sau obţinerea acestui exemplar: 10 lei/exemplar care se achită la casieria Primăriei orașului Pătârlagele
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.04.2023, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele: Potrivit documentaţiei de atribuire.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2023, ora 15:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei orașului Pătârlagele, str. N.Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele, judeţul Buzău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2023, Ora: 12:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Pătârlagele, strada N. Bălcescu, numărul 108, oraș Pătârlagele, județul Buzău
6. Denumirea, Tribunalul Buzău cu sediul în Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 8, cod poştal 120640, e-mail: tribunalul.buzau@just.ro, telefon 0238717960, fax 0238717959