Primarul comunei Padina – dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 22.02.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

 

D I S P U N E :

 

            Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 22.02.2023, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

  1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
  2. Proiecte de hotarari:

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al

bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2022, pe cele doua sectiuni

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2023

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com.

Padina, județul Buzău în anul 2023

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu

handicap pentru anul 2023

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

  • Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect  Componenta

C15 – EDUCAȚIE “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe (aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022)” si de aprobare a acordului de parteneriat

             Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

  • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

 

PADINA: 10.02.2022