DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 27.09.2023, ora 9:00, la Caminul Cultural „ Invatator Radu Bocioaca” al com. Padina, jud. Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

              Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 27.09.2023, ora 9:00, la Caminul Cultural „Invatator Radu Bocioaca”  al com. Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Proiecte de hotarari:

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru perioada octombrie – decembrie 2023

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind acordarea dreptului de folosinta asupra suprafetei de teren de 894 mp din categoria “drum”, situat in extravilanul com. Padina,, utilizatorului S.C. OMV PETROM S.A., necesari realizarii lucrarilor pentru forarea si echiparea sondelor 676 si 678 Padina precum si aprobarea incheierii contractului – cadru de utilizare drum public in scopul executarii de operatiuni petroliere

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor distincte de gestionare a deseurilor reziduale si reciclabile din com. Padina , jud. Buzau, precum si a incheierii contractului pentru colectarea separata si transportul separat al acestora

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar pentru acoperirea cheltuielilor de investitii

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Pentru completarea HCL  8/2023 privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2023

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea a- II-a   a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău  pe anul 2023

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind înregistrarea comunei Padina, județul Buzau în Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) on – line a impozitelor și taxelor locale („Ghișeul.ro”) utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

Initiator – primar – Chirita Ionel

 1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea STATUTULUI UAT PADINA si  Anexei privind “Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Padina” – parte integranta a acestuia –

Initiator – primar – Chirita Ionel

 

 • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.