Consiliul local Pogoanele, convocat pentru 27 august

de Stiri Buzau Media

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  27 august 2021, orele 11.00

Viceprimarul orașului Pogoanele, județul Buzău, împuternicit prin Dispoziția Primarului orașului Pogoanele nr. 455/19.08.2021;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 august 2021, orele 11.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

       1. Proiect privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Pogoanele, județul Buzău pentru perioada 2021 – 2027.

       2. Proiect privind achitarea cotizației anuale către G.A.L. Ecoul Câmpiei Buzăului” la care orașul Pogoanele este membru asociat.

       3. Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30 iunie 2021.

       4. Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de dna Oprea Daniela.

       5.  Aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor din satul Căldărăști, oraș Pogoanele și a unor sectoare de drum din orașul Pogoanele

       6.  Probleme curente.

a) aprobare/neaprobare eliberare autorizație acces la drum local pentru Primăria orașului Pogoanele.

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarului General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.  Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Viceprimarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.                

Viceprimar,
Marian Căzănoiu                                                

Contrasemnează
Secretar General al orașului,
Valentino Adrian Cotruță

Știri despre: , ,