Dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de  24 aprilie 2024, orele 10.00

de Stiri Buzau Media

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 D I S P U N E

       Art.1.   Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 24 aprilie 2024, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții, rectificarea nr. 3.

2.      Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei dlui Oprea Constantin.

3.      Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei dnei Buzea Ana-Cornelia .

4.      Proiect privind aprobarea organigramei și statului de funcții și numărului maxim de posturi al Primăriei orașului Pogoanele, valabilă până la 30 iunie 2024.

5.  Proiect privind aprobarea acordării dreptului de uz, servitute de trecere și superficie asupra unor drumuri de exploatare pentru SC Santana Prodcom SRL.

6.   Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2024.

7.      Probleme curente:

a.      Aprobarea închirierii unei suprafețe de 6 (șase) mp, pentru amplasare magazie depozitare lemne, construită din materiale ușoare, fără fundație, de către dna Chiriță Aurica.

          Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.                

                                                        Primar,                         

                                         Ing. Florin Dumitrașcu                                                Contrasemnează

                                                                                                                                  Secretar General,                                                                                                                       

                                                                                                                        Valentino Adrian Cotruță

 

Nr.  773 / 18.04.2024