Dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 29 februarie 2024, orele 10.00

de Stiri Buzau Media

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  29 februarie 2024, orele 10.00

 

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

       Art.1.   Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 februarie 2024, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizațiilor aferente anului 2024 la

organizațiile și/sau asociațiile la care UAT Pogoanele este afiliată sau membru asociat.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor

create și deținute de Primăria orașului Pogoanele.

3.      Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de

evaluare a activității secretarului general în anul 2023.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al

Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 2024.

5.      Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune

(închieriere) cu utilizatorii de pășune (islaz comunal) de pe raza UAT Pogoanele pentru încă un an, precum și reducerea cuantumului chiriei pentru această perioadă.

6.      Probleme curente:

a.      Prelungire contract închiriere Golea Petre.

b.      Prelungire contract închiriere Bădulescu Marian.

c.       Prelungire contract închiriere Chiric Emilia.

d.      Prelungire contract închiriere Comăniță Ilie.

e.      Prelungire contract închiriere Preda Constantin.

f.        Prelungire contract închiriere Mărgărit Steliana.

g.      Prelungire contract închiriere Mogâldea Tudorița.

h.      Prelungire contract închiriere Constantin Nicolaie.

i.        Prelungire contract închiriere Duțu Vasile.

j.        Prelungire contract închiriere Olenici Viorel.

k.      Prelungire contract închiriere Ene Marta.

l.        Prelungire contract închiriere Preda Nicolae.

m.    Prelungire contract închiriere Vlășceanu Cristina-Elena.

n.      Prelungire contract închiriere Nicolescu Ionel.

o.      Prelungire contract închiriere Toader Radu.

p.      Prelungire contract închiriere Andrei Ionela Aurelia.

q.      Prelungire contract închiriere Gherghina Gheorghe.

r.       Prelungire contract închiriere Spătaru Iulia-Luminița.

s.       Prelungire contract închiriere Gheorghiu Elena.

t.       Prelungire contract închiriere Matei Adriana.

u.      Prelungire contract închiriere Iordache Ion.

v.      Prelungire contract închiriere Cârlig Ion.

w.    Prezentare raport de activitate a Poliției Locale Pogoanele pentru anul 2023.

x.       Acordare aviz favorabil acces la drum local, cerință în certificatul de urbanism

nr. 35/28.12.2023 titular Buga Florin-Adrian.

 

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | Primăria Orașului Pogoanele.