Constantin Toma – dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii OCTOMBRIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

       ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru VINERI, 28 octombrie 2022, ora 09:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

 1. Proiect de hotărâre  nr. 180/05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027;

 

2. Proiect de hotărâre nr. 206/03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău;

 

3. Proiect de hotărâre nr. 207/03.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău;

 

4. Proiect de hotărâre nr. 208/03.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii D.E. – O. și D.M. – E.

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 212/05.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

 

6. Proiect de hotărâre nr. 215/10.10.2022 pentru aprobarea cumpărării  unui teren intravilan, proprietatea domnului C.I., situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, nr. 8;

 

7.  Proiect de hotărâre nr. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”;

 

8. Proiect de hotărâre nr. 220/11.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de  RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 221/12.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 222/13.10.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău;

 

11. Proiect de hotărâre nr. 223/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.I și T.N.;

 

12. Proiect de hotărâre nr. 224/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților S.N. și S.R.;

 

13. Proiect de hotărâre nr. 225/17.10.2022 privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, aprobat prin HCL nr.234/20.10.2020, modificată și completată prin HCL nr. 207/20.12.2021, HCL nr. 208/20.12.2021 și HCL nr. 110/26.05.2022;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 226/17.10.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 3;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 227/17.10.2022 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 275 și strada Lăstunului nr. 2;

 

16. Proiect de hotărâre nr. 228/18.10.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 229/19.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 230/20.10.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng – 2;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 231/20.10.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 232/20.10.2022 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 233/20.10.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 234/20.10.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al Municipiului Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 235/21.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/06.11.2020, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;

 

 1. Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma