Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 29.06.2022

de Stiri Buzau Media
Sursa foto: Buzau Media

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR
DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 29.06.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 29.06.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

I. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
II. Proiecte de hotarari:
1. Proiect de Hotarare privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com.
Padina, jud. Buzău pe trimestrul I al anului 2022, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a
depunerii proiectului: „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau” în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul
local, Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru
biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
3. Proiect de Hotarare pentru completarea anexei HCL nr. 45/2021 privind elaborarea
Programului anual al achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial
utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul
com. Padina, jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
4. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
PADINA în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
să voteze aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de
functionare și profil de activitate, a autorizatiei de amplasare și profil de activitate, precum

2
și stabilirea orarului de functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate și
persoane juridice care desfășoară activităti comerciale pe raza comunei PADINA, judetul
Buzău
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
6. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
PADINA în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa
voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
7. Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina
pentru perioada iulie – septembrie 2022
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile
de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local,
consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de
hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează
pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica
Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor
interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 22.06.2022
Nr. ……..

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță Frătica Nicu

3

 

 

 

 

 

Avizat,
cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR
DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 29.06.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 29.06.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

I. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
II. Proiecte de hotarari:
1. Proiect de Hotarare privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com.
Padina, jud. Buzău pe trimestrul I al anului 2022, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a
depunerii proiectului: „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau” în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul
local, Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete
(si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
3. Proiect de Hotarare pentru completarea anexei HCL nr. 45/2021 privind elaborarea
Programului anual al achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat
pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com.
Padina, jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
4. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze
aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație

4

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de
functionare și profil de activitate, a autorizatiei de amplasare și profil de activitate, precum și
stabilirea orarului de functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate și
persoane juridice care desfășoară activităti comerciale pe raza comunei PADINA, judetul
Buzău
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
6. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA
în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze
aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
7. Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina
pentru perioada iulie – septembrie 2022
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile
de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local,
consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de
hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează
pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica
Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor
interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 22.06.2022
Nr. ……..

PRIMAR,
Ec. Ionel Chiriță,

Știri despre: