Padina – DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința extraordinară din dată de 05.05.2022, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina, jud. Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

  Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (2), lit. a), art. 134 alin. (4) și art. 196 al. (1), lit. b)

 D I S P U N E :

             Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa extraordinară din

data de 05.05.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

  1. Proiecte de hotarari:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

Art. 2  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.