Padina – HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale reziduale (menajere) și al celor similare în UAT Padina – jud. Buzău

de Stiri Buzau Media

Consiliul Local Padina, jud. Buzău,

Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 98/2016;
  • prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice actualizata;
  • prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor.
  • referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 4990/04.05.2022;
  • raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 4991/04.05.2022;
  • avizul consultativ al comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 4992/04.05.2022;

În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

                        Art. 1   (1) Se aproba incheierea contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau

(2) Se aproba continutul contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Se împuterniceşte primarul comunei Padina, domnul Chirita Ionel să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local  Padina contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau intre UAT Padina, jud. Buzau si S.C. RER SUD S.A.

Art. 2    Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                 Art. 3    Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate.