Pogoanele | Dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 29 iulie 2022, orele 10.00

de Stiri Buzau Media

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  29 iulie 2022, orele 10.00

 

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

 

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 iulie 2022, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

       Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectat,

transportat și sortat deșeuri reciclabile de la populație, instituții publice și agenți economic.

2.      Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 4 august 2022 cu reluare în 5 august 2022.

3.      Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 4 august 2022 cu reluare în 5 august 2022.

4.      Proiect privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2022.

5.      Proiect privind achitarea cotizației anuale către G.A.L. Ecoul Câmpiei Buzăului” la

care orașul Pogoanele este membru asociat.

6.      Proiect privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1 – oraș Pogoanele, județul Buzău”.

7.      Proiect privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Pogoanele

pentru perioada august – octombrie a.c.

8.      Probleme curente.

–          Aprobare achiziționare apartament chiriașei Mogâldea Tudorița.

         Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

         Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

         Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

         Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

         Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | UAT Orașul Pogoanele