Râmnicu Sărat: Dispoziție de convocare a Consiliului Local în şedința de lucru ordinară în data de 26.06.2024

de Stiri Buzau Media

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau
Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 26.06.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.
(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 26.06.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.
Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 26.06.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 26.06.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.
Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ –teritoriale https://primariermsarat.ro.
Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar, Contrasemneaza pentru legalitate,
Cirjan Sorin-Valentin Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 535
Rm. Sarat 20.06.2024

Anexa la Dispozitia nr.535/20.06.2024

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI
Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 26.06.2024

Nr.
crt. Continutul
documentului Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.156/20.06.2024 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Renovarea cladirii Liceului Teoretic Stefan cel Mare din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cod SMIS 318150, depus in cadrul apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8-Apel PRSE/2.1/B/1/2023- Operatiunea B –Sprijinirea eficientei energetice in cladiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa/ Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.157/20.06.2024 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Renovarea cladirii Scolii Gimnaziale nr.1 din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” (actual Scoala Gimnaziala Constantin Brancoveanu), cod SMIS 319809, depus in cadrul apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8-Apel PRSE/2.1/B/1/2023- Operatiunea B –Sprijinirea eficientei energetice in cladiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa/ Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.158/20.06.2024 privind desfiintarea Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat, institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordonarea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat si reorganizarea acesteia in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.159/20.06.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Directia economica/
Serviciul Buget-Contabilitate
Majoritate absoluta
5. Proiect de hotarare nr.160/20.06.2024 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat, urmare a desfiintarii Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat si reorganizarii acesteia in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie Serviciul
Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.161/20.06.2024 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Ramnicu Sarat cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Administrare
“Piete, Targuri si Oboare”
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.162/20.06.2024 privind completarea si modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.20/31.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, urmare a reorganizarii Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat coroborat cu prevederile H.G nr.598/06.06.2024
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie Serviciul
Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.163/20.06.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie
Directia economica/
Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.164/20.06.2024 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Serviciul
Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.165/20.06.2024 privind participarea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, în calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIAȚIEI SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE LA NIVEL LOCAL
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Directia economica/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.166/20.06.2024 privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Local Ramnicu Sarat ca membru titular in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat urmare a renuntarii la aceasta calitate de catre domnul
Pascu Florentin Marius
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.167/20.06.2024 privind aprobarea actualizarii Registrului Local al Spatiilor Verzi din intravilanul Municipiului Ramnicu Sarat, ca urmare a finalizarii implementarii proiectului “Amenajare Spatii Verzi in Cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Ramnic si Realizarea unor Investitii Adiacente in Infrastructura de Acces catre acesta”, beneficiar –Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat, cod SMIS 115855, in sensul includerii imobilului-teren pe care s-a realizat investitia mentionata mai sus in categoria de spatiu verde
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.168/20.06.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 36), strada Dunarii nr.78, judetul Buzau, numar cadastral 30419, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+M, finalizata in anul 2018, catre Tatu Ionica, coroborat cu incetarea procesului-verbal nr.10287/03.04.2007 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si Constantin Ionut Ciprian
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul
Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/
Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.169/20.06.2024 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala si spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie Direcția Economica/ Serviciul Buget – Contabilitate/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Administrare Patrimoniu, Vanzari, Chirii si Concesiuni Majoritate calificata
15. Proiect de hotarare nr.170/20.06.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri imobile – active fixe – în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării, sau, după caz, casării si demolarii acestora în condițiile legii
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie Directia Economica/
Serviciul Buget Contabilitate/ Compartiment Evidență Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Administrare Patimoniu, Vânzări, Chirii și Concesiuni/ Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.171/20.06.2024 privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei locale municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Râmnicu Sărat a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat în scopul emiterii titlurilor de proprietate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia Economica/
Serviciul Buget Contabilitate/ Compartiment Administrare Patimoniu, Vânzări, Chirii și Concesiuni/ Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate absoluta
17. Alte probleme ale activitatii curente:
1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.05.2024-14.06.2024

 

Primar, Secretar general,
Cirjan Sorin Valentin Vagyas-Davidoiu Manuela