Primarul Municipiului Rm. Sărat: DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului Local în şedința de lucru ordinară în data de 30.05.2023

de Stiri Buzau Media

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  30.05.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.05.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.05.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.05.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 789

Rm. Sarat 24.05.2023

 

 

Anexa la Dispozitia nr.789/24.05.2023

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 30.05.2023

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.140/24.05.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.141/24.05.2023 privind aprobarea retrimestrializarii unor sume reprezentand « Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » -cod indicator 11.02.06 aferente bugetului local al Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.142/24.05.2023 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2022, situatiile financiare pe anul 2022  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2022), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2022 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu, bloc 1B, parter, judetul Buzau, CUI 10152880

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.143/24.05.2023 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2022, situatiile financiare pe anul 2022  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2022), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2022 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.144/24.05.2023 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2022), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2022, raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului anual de gestiune pentru exercitiul financiar 2022 al conducatorului (administratorului executiv) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.145/24.05.2023 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2023-2027

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.146/24.05.2023 privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.147/24.05.2023 privind inaintarea catre Ministerul Sanatatii, in vederea obtinerii avizului conform, a propunerilor managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.148/24.05.2023 privind aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.149/24.05.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.150/24.05.2023 privind repartizarea sumei de 595.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia

Economica

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.151/24.05.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza Proiect tehnic,  a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect tehnic) pentru obiectivul de investitii (proiectul) „Executie lucrari de amenajare a trei locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.152/24.05.2023 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Executie lucrari de amenajare a 3 locuri de joaca” in Zona Urbana Marginalizata, cod SMIS 153901,  proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022, rezultate ca urmare a elaborarii documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.153/24.05.2023  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 202, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 227 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 6 mp si teren in suprafata masurata de 249 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Zona Pod, Aleea Malinului, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
15. Proiect de hotarare nr.154/24.05.2023  privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a  bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 602, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 249 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 11 mp si teren in suprafata masurata de 291 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Piata Halelor, Aleea Florilor nr.2, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
16. Proiect de hotarare nr.155/24.05.2023 privind darea in administrare catre Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, institutie publica de interes local cu personalitate juridica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, a bunului imobil –constructii (C1-C11) si teren aferent, proprietate publica a Municipiului Rm.Sarat, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Armoniei nr.58 bis, judetul Buzau, in vederea desfasurarii activitatii specifice de catre aceasta institutie

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
17. Proiect de hotarare nr.156/24.05.2023   privind darea in administrare catre Biblioteca Municipala „Corneliu Coposu” Rm.Sarat, institutie de drept public cu personalitate juridica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, a bunului imobil –constructie si teren aferent, proprietate publica a Municipiului Rm.Sarat, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Principele Ferdinand nr.37, judetul Buzau, in vederea desfasurarii activitatii specifice de catre aceasta institutie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare nr.157/24.05.2023 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat aprobat prin HCL nr. 80/28.03.2019

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare Majoritate absoluta
19. Proiect de hotarare nr.158/24.05.2023 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a imobilelor –constructii C1, C3 si C4, avand numerele cadastrale 37315-C1, 37315-C3 si 37315-C4, constructii amplasate pe terenul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.7A, judetul Buzau, teren inscris in Cartea Funciara nr.37315 Ramnicu Sarat, in vederea parcurgerii procedurilor de scoatere din functiune, casare, valorificare si demolare, in conditiile instituite de prevederile legale in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
20. Proiect de hotarare nr.159/24.05.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe strada Tudor Arghezi + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Tudor Arghezi nr.3”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 45 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Tudor Arghezi nr.3 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare nr.160/24.05.2023 privind incheierea unui contract de dare in folosinta gratuita a terenului aferent investitiei „Reabilitare retea de distributie apa cu bransamente aferente (inlocuire), strada Caieti, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau”, teren situat pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 143 mp) catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, pana la incheierea executarii lucrarilor (receptie la terminarea lucrarilor),  lucrari autorizate in regim de urgenta conform prevederilor art.7, alin.(16) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
22. Proiect de hotarare nr.161/24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, precum si a criteriilor suplimentare de selectie si ierarhizare a solicitarilor de loturi de teren pentru tineri, in vederea construirii de locuinte proprietate personala

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
23. Proiect de hotarare nr.162/24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare nr.163/24.05.2023 privind incetarea Contractului de comodat nr.4/27.06.2017 privind imobilul –teren situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, parcela nr.71, judetul Buzau (strada Crisului nr.5) prin retragerea dreptului de folosinta gratuita a comodatarului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism Majoritate absoluta
25. Proiect de hotarare nr.164/24.05.2023 privind însuşirea proiectului de stema a Municipiului Râmnicu Sărat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
26. Proiect de hotarare nr.165/24.05.2023 privind solutionarea plangerii prealabile formulata de catre domnul Stancu Daniel Florin si Stancu Cristina Ramona prin reprezentant conventional avocat Neacsu Codruta, inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.26930/03.05.2023, in sensul respingerii ca neintemeiata

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
27. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.04.2023-22.05.2023;
  2. Informare privind Raportul Comitetului de audit si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat la data de 31.12.2022, transmise prin adresa nr.595/11.05.2023
  3. Informare privind Raportul Comitetului de audit si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A Rm.Sarat la data de 31.12.2022, transmise prin adresa nr.414/17.05.2023
  4. Informare privind Raportul Comitetului de audit si Raportul annual al Comitetului de nominalizare si remunerare S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Rm.Sarat pe anul 2022, transmise prin adresa nr.56/12.05.2023
  5. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 25.04.2023;
  6. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 25.04.2023;