Râmnicu Sărat – dispoziție de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 28.03.2024

de Stiri Buzau Media

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  28.03.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.03.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.03.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.03.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ –teritoriale https://primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 291

Rm. Sarat 22.03.2024

 

 

Anexa la Dispozitia nr.291/22.03.2024

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 28.03.2024

 

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.83/22.03.2024 privind validarea Dispozitiei  Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.283/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a prevederilor H.G nr.177/28.02.2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional “Masă sănătoasă”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.84/22.03.2024 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.85/22.03.2024 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Contencios Administrativ și Juridic

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.86/22.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale „Gheorghe Vernescu” Rm.Sarat, unitate de invatamant cu personalitate juridica, inclusiv unitatile arondate acesteia conform retelei scolare, inclusa in cadrul Programului national „Masa sanatoasa” in anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.87/22.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment

Contencios Administrativ și Juridic

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.88/22.03.2024 privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social  – aflată în subordinea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment

Contencios Administrativ și Juridic

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.89/22.03.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.90/22.03.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Primariei Municipiului Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.286/21.12.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.91/22.03.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.293/21.12.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.92/22.03.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat, aprobat prin HCL nr.297/21.12.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.93/22.03.2024 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.94/22.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023 si a comisiei de contestatii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.95/22.03.2024 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 18.350.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani, cu 2 ani perioada de gratie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.96/22.03.2024 privind aprobarea tarifelor anuale de studiu practicate de Școala Populară de Arte – ramură de activitate culturală a Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Râmnicu Sărat, precum și a tarifelor de închiriere a spațiilor situate în Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Râmnicu Sărat, a instalației de sunet și a scenei mobile

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare nr.97/22.03.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de distributie apa si bransamente la blocurile aferente CT 807, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 540 mp) precum si punerea la dispozitia

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.98/22.03.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 113), strada Tisei nr.13, judetul Buzau, numar cadastral 32827, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, edificata in anul 2022, catre domnul Arghir Cornel si doamna Arghir Puica, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.12/12.01.2021 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Iancu Adrian-Aurelian

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
17. Proiect de hotarare nr.99/22.03.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 383), strada Mircea cel Batran nr.39, judetul Buzau, numar cadastral 32435, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, aflata in curs de executie (nefinalizata)-stadiul fizic fundatie si placa, catre doamna Moldoveanu Gina si domnul Moldoveanu Ionut-Lucian, coroborat cu incetarea  procesului-verbal nr.9980/02.07.2007 incheiat intre Primaria Municipiului Rm.Sarat (Municipiul Rm.Sarat) si domnul Gheorghe Constantin

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare nr.100/22.03.2024 privind aprobarea vanzarii directe, cu drept de preemtiune,  a unui bun imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/ Serviciul Buget – Contabilitate/ Compartiment Administrare Patrimoniu, Vanzari, Chirii si Concesiuni/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
19. Proiect de hotarare nr.101/22.03.2024 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat aprobat prin HCL nr. 80/28.03.2019

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia Economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/ Compartiment

Administrare Patrimoniu și Rețele Utilitare/ Compartiment Contencios Administativ și Juridic

Majoritate absoluta
20. Proiect de hotarare nr.102/22.03.2024 privind actualizarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de membru susținător, la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România,  aprobată prin HCL nr. 292//29.11.2018

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia Economica/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare nr.103/22.03.2024 privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare

– initiator –Florian Nicolae- Viceprimar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa Majoritate absoluta
22. Proiect de hotarare nr.104/22.03.2024 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 1200 (sau 03.04.2024, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa Majoritate simpla
23. Proiect de hotarare nr.105/22.03.2024 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 1200 (sau 03.04.2024, ora 1200 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa Majoritate simpla
24. Alte probleme ale activitatii curente:

1.   Raportul Primarului Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023;

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.02.2024-19.03.2024;
  2. Raportul de activitate al Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 12.03.2024;
  4. Hotararile adoptate in sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 12.03.2024 transmise cu adresa nr.122/13.03.2024, inregistrata la sediul Primariei Rm.Sarat sub nr.15527/13.03.2024;

 

 

 

         Primar,                                                                   Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela