Deducerea personală în 2016: În ce condiţii se acordă şi cum se calculează?

de Stiri Buzau Media

Deducerea personală în 2016Reglementările privind deducerea personală, acel beneficiu fiscal oferit de către stat persoanelor cu un venit brut sub 3.000 de lei pe lună, au fost modificate recent, prin intermediul unui act normativ publicat în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit documentului, atât valoarea deducerii personale, cât și valoarea salariului la care deducerea personală este acordată în cotă integrală, au fost majorate, ceea ce înseamnă că salariatul va rămâne cu ceva mai mulţi bani în buzunare.

Noul Cod fiscal, în vigoare de la începutul anului, stabileşte la articolul 77 că persoanele care obţin venituri au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Deducerile personale se acordă pe mai multe niveluri, în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază, şi sunt stabilite în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinerea salariatului. Aceste prevederi, reglementate de Codul fiscal, au fost completate prin intermediul unui act normativ publicat luni în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52.

Mai exact, este vorba despre Ordinul MFP nr. 52/2016  privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale cărui prevederi au şi intrat în vigoare.

Astfel, potrivit actului normativ citat, pentru salariaţii care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.500 de lei şi nu au persoane în întreţinere declarate angajatorului, deducerea personală va fi de 300 de lei, mai mare cu 50 de lei faţă de 2015.

În cazul salariaţilor care au o persoană în întreţinere, aceştia vor beneficia de o deducere personală în cuantum de 400 de lei (comparativ cu 350 lei, cum era anterior intrării în vigoare a noilor dispoziţii).

În mod similar, angajatul cu două sau trei persoane va beneficia de deduceri personale majorate cu 50 de lei, astfel:

  • suma de 500 lei pentru salariatul cu două persoane în întreținere;
  • suma de 600 lei pentru salariatul cu trei persoane în întreținere.

Salariaţii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere vor avea o deducere mai mare cu 150 de lei, însemnând 800 de lei,  faţă de 650 lei, aşa cum a fost până la finalul anului trecut.

Potrivit actului normativ publicat ieri, pentru salariaţii care realizează un venit brut cuprins între 1.501 lei şi 3.000 lei inclusiv, valoarea deducerii personale este regresivă şi se calculează după următoarele formule:

  • 300 x [1-(VBL- 1.500)/1.500] pentru salariaţii care nu au persoane în întreţinere;
  • 400 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au o persoană în întreţinere;
  • 500 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au două persoane în întreţinere;
  • 600 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au trei persoane în întreţinere;
  • 800 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere.

Notă: Pentru stabilirea deducerilor personale prezentate mai sus, venitul brut lunar din salarii (VBL) se rotunjește la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani.

Potrivit Codului fiscal, salariații care realizează un venit brut de cel puţin 3.001 de lei nu beneficiază de deducere personală, nici pentru ei înșiși, nici pentru persoanele aflate în întreținerea lor.

Deducerea personală se acordă persoanelor angajate pe teritoriul României cu contract individual de muncă, indiferent de natura acestuia (normă întreagă/timp parțial, pe durată determinată/nedeterminată etc) exclusiv la acel angajator unde salariatul își declară funcția de bază. Aceasta se acordă de către angajatorii cu sediul sau domiciliul în România, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele încadrate cu contract individual de muncă în condițiile de mai sus.

Valoarea deducerii personale nu se fracţionează în cadrul lunii şi se acordă o singură dată în lună de către un singur angajator. În practică, se acordă la angajatorul unde salariatul are încă în vigoare contractul individual de muncă la data 1 a lunii pentru care se calculează statul de plată.

Ce persoane pot fi luate în întreţinere?

Conform art. 77 alin. (3) din noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele salariatului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 300 lei lunar. De asemenea, pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui.

Copiii minori ai salariatului, în vârstă de până la 18 ani împliniți, sunt considerați întreținuți. În cazul copiilor ce se doresc a fi luați în întreținere, salariatul trebuie să aducă de asemenea și o adeverință de la angajatorul partenerului de viață sau declarația pe propria răspundere a acestuia, care să ateste că cel din urmă nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

În cazul copilului minor cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în condițiile Codului muncii, acesta devine contribuabil și prin urmare beneficiază la rândul lui de deducerea personală. În această situație, părinții nu mai au dreptul de a-l lua în întreținere, întrucât deducerea personală se acordă o singură dată.

Potrivit normelor de aplicare a Codului fiscal, persoanele aflate în întreținerea salariatului pot avea alt domiciliu decât salariatul care beneficiază de deducere personală. Legea nu impune gospodărirea în comun cu salariatul care beneficiază de deducere personală. Dacă persoana aflată în întreținerea salariatului este majoră, ea își va manifesta acordul în scris că agreează acordarea deducerii respective salariatului care o întreține.

Notă: Potrivit Codului fiscal, nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de ses şi de peste 20.000 mp în zonele montane. De asemenea, actul normativ citat stabileşte că deducerea personală nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Ce trebuie să facă salariatul pentru a beneficia de deducere personală?

Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal stabilesc că, la angajare, pentru a beneficia de această deducere, salariatul trebuie să depună la departamentul de resurse umane o declarație  pe propria răspundere prin care își exprimă opțiunea de a avea funcția de bază la acel angajator sau nu.

De asemenea, prin același document, el va informa plătitorul de venituri din salarii și despre persoanele pe care le are în întreținere (cu datele de identificare ale acestora: nume, prenume, cod numeric personal).

Declarația trebuie însoțită de documente care să justifice că respectivele persoane pot avea calitatea de “persoană în întreţinere” și respectă prevederile din Codul Fiscal (de exemplu: certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, adeverință de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri mai mari decât cele acceptate de lege etc). Aşa cum am menţionat anterior, persoanele aflate în întreținere pot avea sau nu domiciliu comun cu salariatul în a cărui întreținere se află.

Reglementările în vigoare stabilesc că documentele justificative trebuie prezentate în original şi în copie, angajatorul păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Important! Potrivit normelor legale, declaraţiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.

De asemenea, salariatul este obligat să înştiinţeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs un eveniment care generează o modificare, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Atenţie! Deducerea personală nu se fracţionează în funcţie de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, la funcţia de bază.

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns