Inspecție fiscală inopinată: în ce situații poți fi controlat de Fisc, fără să fii anunțat

de Stiri Buzau Media

inspectie-fiscala1Noul Cod de procedură fiscală stabilește că, înainte cu 15 zile de începerea unei inspecții fiscale, organul fiscal este obligat să îi transmită contribuabilului un aviz prin care să îl informeze când va avea loc controlul. Noile reglementări legislative prevăd însă o situație în care reprezentanții Fiscului nu trebuie să anunțe contribuabilul că va fi supus unei inspecții fiscale, ei putând organiza și un control inopinat.

Înainte de orice inspecție fiscală, organul fiscal este obligat să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea ce urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală.

Potrivit noului Cod de procedură fiscală, acest aviz trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • temeiul juridic al inspecţiei fiscale;
 • data de începere a inspecţiei fiscale;
 • obligaţiile fiscale, alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă, precum şi perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale;
 • posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.

Avizul de inspecție fiscală trebuie să îi fie comunicat contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale:

 • cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
 • cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.

Codul de procedură fiscală prevede însă o excepție de la această regulă. Astfel, organele fiscale nu sunt obligate să trimită contribuabilului un aviz de inspecție fiscală în cazul în care se desfășoară un control inopinat.

Conform prevederilor din noul Cod de procedură fiscală, controlul inopinat constă în verificarea faptică și documentară, în principal, ca urmare a unor informații cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale. În acest sens, se analizează și se evaluează un risc fiscal specific și sunt verificate:

 • documentele și operațiunile impozabile ale unui contribuabil/plătitor, în corelație cu cele deținute de persoana sau entitatea supusă unui control fiscal (această verificare poartă numele de control încrucișat);
 • elementele bazei de impozitare sau cele privitoare la situația fiscală faptică.

Înainte de începerea unui control inopinat, organul de control este obligat să se legitimeze și să prezinte contribuabilului/plătitorului ordinul de serviciu.

Un control inopinat nu poate să dureze mai mult de 30 de zile. De asemenea, nu se poate derula concomitent cu o inspecție fiscală la același contribuabil.

De reținut că orice control inopinat trebuie să apară în registrul unic de control, iar contribuabilul/plătitorul are dreptul să primească un exemplar al procesului-verbal încheiat la finalizarea controlului. Acesta, alături de înregistrările audiovideo, precum și orice date și informații, materiale de probă cu ajutorul cărora se constată o stare de fapt fiscală, reprezintă un mijloc de probă, în sensul art. 55 din Codul de procedură fiscală.

Este, de asemenea, important de știut că, față de constatările menționate în procesul-verbal mai sus menționat, persoanele supuse controlului inopinat pot să își exprime punctul de vedere în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

Pot face obiectul unui control inopinat:

 • Examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
 • Verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului/plătitorului;
 • Solicitarea de informații de la terți;
 • Verificarea locurilor unde se realizează activități generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
 • Solicitarea de explicații scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de câte ori acestea sunt necesare, pentru clarificarea și definitivarea constatărilor;
 • Sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile;
 • Dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
 • Aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Notă: În urma unui control inopinat, se pot dispune măsuri în sarcina contribuabilului. În acest sens, se completează formularul “Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”, aprobat prin Ordinul ANAF nr. 3833/2015, despre care AvocatNet.ro a scris pe larg aici.

Alături de prezentarea măsurii/măsurilor dispuse de organul de inspecție fiscală, în formular se prezintă termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, modul în care contribuabilul/plătitorul verificat a efectuat şi evidenţiat o operaţiune (tranzacţie), modul de aplicare a legislaţiei fiscale şi contabile referitor la aceasta, potrivit situaţiilor de fapt aferente, cu precizarea consecinţelor fiscale. De asemenea, se prezintă detaliat şi clar încadrarea faptei constatate.

Asemănări cu inspecția fiscală clasică:

 • persoana sau entitatea controlată trebuie să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscale, în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală;
 • contribuabilul/plătitorul poate numi persoane care să dea informații
 • cei controlați au obligația să dea informații, să prezinte toate documentele necesare clarificării situațiilor relevante din punct de vedere fiscal;
 • există dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică;
 • organul de inspecție fiscală are dreptul să inspecteze locurile în care se desfășoară activitatea sau unde se află bunurile impozabile;
 • controlul se desfășoară în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului;
 • organul de inspecție fiscală este obligat să sesizeze organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni;

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns