Salariații sunt asigurați pentru accidente de muncă și boli profesionale. Ce bani și servicii pot să ceară?

de Stiri Buzau Media

product_1_44Printre contribuțiile sociale obligatorii ce trebuie plătite de către angajatori se numără și cea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform legislației în vigoare. Prin urmare, salariații pentru care se achită contribuția au dreptul la unele sume de bani și servicii.

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, la care angajatorii sunt obligați să achite o contribuție pentru salariați, este reglementat, în prezent, de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Prin intermediul acestuia, salariații sunt protejați, în principiu, de reducerea sau pierderea capacității de muncă.

„Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale”, scrie în actul normativ, care stabilește că asigurații sunt îndreptățiți să beneficieze de următoarele prestații și servicii:

  • reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă;
  • reabilitare și reconversie profesională;
  • indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;
  • indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;
  • compensații pentru atingerea integrității;
  • despăgubiri în caz de deces;
  • rambursări de cheltuieli.

În afară de salariați, în sistem mai sunt asigurați automat funcționarii publici, șomerii, precum și ucenicii, elevii și studenții care efectuează practică profesională. De asemenea, calitatea de asigurat revine persoanelor aflate în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești și membrilor cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești.

Totodată, există și posibilitatea asigurării pe bază de contract individual. Varianta este disponibilă, de exemplu, pentru asociați, acționari, administratori, manageri, membrii asociației familiale, persoanele autorizate să desfășoare activități independente sau persoanele care desfășoară activități agricole în propriile gospodării.

Atenție! Salariații au dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale de la data stabilirii raporturilor de asigurare, potrivit Legii nr. 346/2002, acesta încetând odată cu raporturile respective.

Ce este un accident de muncă Ce este o boală profesională
Accidentul de muncă este, după cum scrie în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, vătămarea violentă a organismului, precum șiintoxicația acută profesională, care au loc în timpul muncii sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de minimum trei zile calendaristice, invaliditate sau deces. Același document prevede că boala profesională este afecțiuneacare se produce ca urmare a exercitării unei meserii/profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

1. Reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă

Asigurații pot să beneficieze de prestații medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, așa cum stabilește Legea nr. 346/2002, dar și recuperarea capacității de muncă.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), care este asigurătorul, trebuie să plătească serviciile medicale fie până la restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficiențelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat, fie până la prevenirea diminuării ori a pierderii capacității de muncă și a necesității de îngrijire permanentă. Pentru leziunile și afecțiunile cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, salariații au dreptul la asistență medicală de urgență, tratament ambulatoriu, analize, medicamente, servicii medicale în spitale sau clinici specializate, tratament de recuperare a capacității de muncă, chirurgie reparatorie, cure balneoclimaterice și investigații.

„În vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, asigurații au dreptul la dispozitive medicale”, scrie în lege. Totodată, se adaugă că „pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă asigurații beneficiază de programe individuale de recuperare”, iar acestea pot include tratament balnear de 15-21 de zile.

2. Reabilitarea și reconversia profesională

Dacă nu mai pot desfășura activitatea pentru care s-au calificat (chiar dacă nu și-au pierdut de tot capacitatea de muncă), din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, salariații pot să ceară prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională.

Mai exact, Legea nr. 346/2002 dispune că CNPP poate plăti pentru serviciile medicale și psihologice de apreciere a stării fizice, mentale și aptitudinale în vederea reconversiei profesionale, dar și pentru cursurile de calificare sau de reconversie.

Pe deasupra, asigurații pot primi, pe durata cursurilor de calificare și de reconversie, o indemnizație lunară de 70% din salariul de bază brut. „Indemnizația se acordă numai dacă persoana asigurată nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii”, este punctat în actul normativ.

3. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă

Această indemnizație nu trebuie confundată cu cea acordată în timpul concediului de incapacitate temporară de muncă pentru boli obișnuite sau accidente suferite în timpul liber. Concret, o indemnizație de incapacitate se acordă salariaților și pentru accidentele de muncă sau bolile profesionale, în baza unui certificat medical.

Cuantumul indemnizației este egal cu 80% din media veniturilor salariale brute pe care asiguratul le-a realizat în cele șase luni anterioare accidentării sau apariției bolii. Totuși, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele șase luni anterioare manifestării riscului.

Baza de calcul pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, de reducere a timpului de muncă și de trecere temporară în alt loc de muncă este reprezentată demedia veniturilor brute lunare ale salariatului în ultimele șase luni de dinaintea manifestării riscului. Dacă stagiul de cotizare este sub șase luni, baza de calcul este media veniturilor brute lunare, iar dacă este sub o lună, baza de calcul este venitul lunar brut din prima lună de activitate.

„Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical”, prevede Legea nr. 346/2002.

4. Indemnizația de schimbare temporară a locului de muncă și cea de reducere a timpului de lucru

Dacă nu-și mai pot desfășura activitatea înainte de manifestarea unui risc asigurat, din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, salariații au posibilitatea de a ocupa temporar un alt loc de muncă.

În acest caz, Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale prevede că se acordă o indemnizație: „Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condițiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afecțiunii”.

De asemenea, la o indemnizație au dreptul și persoanele care, ca urmare a unor afecțiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, nu mai pot lucra tot programul obișnuit. Astfel, indemnizația se acordă pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală.

Ambele tipuri de indemnizații sunt acordate, în baza propunerii medicului curant și cu avizul medicului CNPP, pentru maximum 90 de zile pe an calendaristic (în una sau mai multe etape). Cuantumul acestor ajutoare „este egal cu diferența dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni și venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăși 25% din baza de calcul”.

5. Compensația pentru atingerea integrității

În situația în care rămân cu leziuni permanente ce produc deficiențe și reduc capacitatea de muncă între 20-50%, din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, Legea nr. 346/2002 stabilește că salariaților li se acordă o compensație pentru atingerea integrității.

„Compensația pentru atingerea integrității reprezintă o sumă fixă în bani și se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizații la care este îndreptățit asiguratul, și nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi”, scrie în document. Compensația se acordă la cerere, pe baza deciziei medicului CNPP, iar cuantumul acesteia diferă în funcție de gravitatea leziunii (însă este de cel mult 12 salarii medii brute).

6. Despăgubirea în caz de deces

Dacă salariatul moare din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, CNPP acordă o despăgubire soțului supraviețuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului sau moștenitorului. Dacă niciuna dintre aceste persoane nu cere despăgubirea, suma poate fi solicitată de cel care dovedește suportarea cheltuielilor de deces.

Cererea pentru obținerea despăgubirii în caz de deces trebuie depusă la sediul CNPP, împreună cu actele din care rezultă dreptul solicitantului, iar suma acordată este de patru salarii medii brute. Solicitarea se soluționează prin decizie în maximum 20 de zile de la depunere. Decizia de acordare a despăgubirii se comunică în cinci zile de la emitere și plata se face în 15 zile de la comunicarea actului.

7. Rambursări de cheltuieli

În ceea ce privește rambursarea cheltuielor, în Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale este precizat că CNPP acoperă transportul de urgență, în cazurile temeinic justificate, atunci când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale.

Se rambursează cheltuielile pentru confecționarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, dacă acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale, precum și costurile de aplicare a dispozitivelor medicaleimplantabile prin intervenție chirurgicală, în vederea recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale.

Cuantumul costurilor suportate de CNPP se stabilește în fiecare an prin decizie a președintelui acestei instituții.