Primăria comunei Padina – dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 27.01.2021, ora 9:00, la Căminul Cultural Padina

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 D I S P U N E :

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 27.01.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 PROIECTUL ORDINII DE ZI ESTE URMĂTORUL:

 proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2020; Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2021; Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 39/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pe anul 2021; Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –

 proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 42/19.09.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Padina, jud. Buzău; Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău;Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al com. Padina a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Padina, jud. Buzau;    Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

  1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI

PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții carese comunică public.

 Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

PADINA: …………….

Nr. ……..

       PRIMAR,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                          Frătica Nicu

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. …../2020
Nr.

crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Semnarea dispoziției1) ……………/2020  
2 Comunicarea către prefectul județului2) …/…/2020  
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) …/…/2020  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) …/…/2020  
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz …/…/2020  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

1)   art. 240 alin. (1): „Primarul, …, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise … în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;

2)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data … emiterii.;

3)   art. 197 alin. (4): „ … dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”;

4)  art. 199 alin. (1): „Comunicarea … dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

5)   art. 198 alin. (1): „… dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

6)  art. 199 alin. (2): „ … dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

 

                                                                                    PROIECT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 27.01.2021, ora 9:00, la Căminul Cultural Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

  • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 D I S P U N E :

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 27.01.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

  1. PROIECTUL ORDINII DE ZI ESTE URMĂTORUL:

proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2020; Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2021;Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 39/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pe anul 2021; nitiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –

 proiect de hotărâre

pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 42/19.09.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Padina, jud. Buzău

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre

pentru aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 proiect de hotărâre

privind nominalizarea de către consiliul local al com. Padina a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Padina, jud. Buzau

    Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI

PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.