Primarul orașului Pogoanele – dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de  31 mai 2022, orele 13.00

de Stiri Buzau Media

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  31 mai 2022, orele 13.00

 

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 mai 2022, orele 13.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea achitării cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară “Buzău 2008” la care UAT Pogoanele este membru asociat.

2.      Proiect privind aprobarea primirii comunei Boldu în calitate de membru asociat la

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008.

3.      Proiect privind aprobarea primirii comunei Cochirleanca în calitate de membru

asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008.

4.      Proiect privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create și

deținute/păstrate de Primăria orașului Pogoanele.

5.      Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003,

familiei Merăuță Marius-Adrian.

6.      Proiect privind actualizarea prețului la serviciile de vidanjat.

7.      Probleme curente.

–          Aviz amplasare și acces la drum local dlui Bobocea Teodor, cerință în Certificatul de

urbanism nr. 3/2022.

–          Aprobare prelungire contract închiriere Cârlig Nicolaie.

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.