DISPOZIŢIE Nr. 228 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată în data de 07 IULIE 2023

de Stiri Buzau Media

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

DISPUNE :

 

         Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 07 iulie 2023, ora 1000.

 

                 (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 156/05.07.2023 privind aprobarea solicitărilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău de finanţare din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a dotărilor pentru unele centre rezidențiale din structura sa;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 157/05.07.2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 227/2023 privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier judeţean de persoane prin curse regulate la nivelul judeţului Buzău pentru grupa de trasee 04 din Programul de transport;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 158/05.07.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 148/2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud -Est 2021 – 2027;

 

 

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 159/05.07.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 190/2022 privind stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și celor cu performanțe în domeniul sportiv și cultural și, respectiv acordarea de premii de excelență elevilor din județul Buzău cu rezultate deosebite la examenele naționale – sesiunea iunie 2023.

 

         Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău, pct. 1,3 și 4 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert pct. 2.

 

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

 

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 07 iulie 2023 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.