Primăria Poșta Câlnău – ANUNȚ!

de Stiri Buzau Media

CONSILIUL LOCAL POSTA CALNAU – SERVICIUL APA CANALIZARE  POSTA CALNAU

BUZAU, COMUNA POSTA CALNAU, STR NATIONALA PC ,NR 45

CIF 37915789

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) Consiliul Local Posta Calnau – Serviciul Apă Canalizare Posta Calnau cu sediul în Posta Calnau, str. Nationala PC  nr. 45, judetul Buzau, organizează concurs, pentru ocuparea  postului   contractual de casier, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

 

,l . Nivelul postului: execuție

 1. Denumirea postului: 1 post casier, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
 2. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă, I post casier
 3. ) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022
 4. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;
 5. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 6. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 7. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 8. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 9. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 10. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 11. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 1 18/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 12. curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Informații la tel: 0238521102 ;

Termenul de depunere a dosarelor  10 zile lucrătoare de la afișare): 18.07.2024, ora 15:00, la sediul instituției.

 

Proba scrisă se va susține în data de 24.07.2024, ora 09:00.

Proba interviu se va susține în data de 26.07.2024, ora 09:00.

C.) Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (l) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53 003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 1 18/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (l) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

post casier

l . Nivelul studiilor: studii medii sau profesionale

 1. Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesar

3.Detinator permis categoria B

D.) Bibliografie și tematică: Pentru post de casier se va afișa la sediul instituției.

Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

ctivitate Data Ora
Data postării/ publicării anuntului 3 iulie 2024  
Data limită de de depunere a dosarelor 18 iulie 2024 15:00
Selectia dosarelor 18 iulie 2024 12:00
Afisarea selecției dosarelor 18 iulie 2024 13:00
Termen limită contestatii ref la selectia dosarelor 22 iulie 2024 13:00
Afisarea rezultatelor la contestatii 23 iulie 2024 15:00
Proba scrisă 24 iulie 2024     09:00
Afisarea rezultatelor la proba scrisă 24 iulie 2024 13:00
Termen limită contestatii la proba scrisă 25 iulie  2024 13:00
Afisarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 25 iulie 2024 15:00
Interviul 26 iulie 2024    09:00
Afisarea rezultatelor la proba de interviu 26 iulie 2024 11:00
Termen limită contestații la proba de interviu 29 iulie 2024 13:00
Afi area rezultatelor la contestatii la proba de interviu 29 iulie 15:00
Afłsare rezultat final 29 iulie 2024 15:30

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CASIER

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr,51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;

5.Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, republicata cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Titlul II — Contractul individual de muncă

Capitolul II — Executarea contractului individual de muncă Drepturile si obligatiile angajatilor

 • Titlul III — Timpul de muncă si timpul de odihnă

Capitolul I — Timpul de muncă

 1. Legea nr. 319/2006 a securitătii si sănătătii in muncă ;

Capitolul IV — Obligatiile lucrătorilor

 1. Partea a III-a- Titlul V din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
 2. Decret 209/1976 privind operațiunile de casă.
 3. Legea 22/1969 cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

 

 

 

TEMATICA

La concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant

 • Titlul II-Drepturi,libertati si indatoriri fundamentale din Constitutia Romaniei,republicata;
 • I-Principii si definitii din OG nr 37/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ll – Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii din
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap 111 – Consiliul Local și Cap.1V Primarul, din Partea a 111-a- Titlui V din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Dispozițiile de plată/ încasare către casieri și Registrul de casă – OMFP 2634/2015;
 • Capitolul III Secțiunea I — Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a Legii 241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Răspunderea gestionarilor – Legea 22/1969;
 • Garanția în numerar; Legea 22/1969;
 • Evidența și păstrarea numerarului — Cap. 4; Decret 209/1976;
 • Efectuarea încasărilor și plăților în numerar. Decret 209/1976.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul unitatii;

 

 

SEF SERVICIU,

STROE MARIA