Convocarea Consiliului Local Padina în ședință ordinară pe 11 august

de Stiri Buzau Media

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 11.08.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

               Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 11.08.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural,  judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Prezentarea unei copii de pe Raportul de audit si a unei copii de pe Decizia nr. 14/23.07.2021 emisa de Camera de Conturi Buzau.
 3. Proiecte de hotarari:
  1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind  vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 
 4. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

  Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
  Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
  Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
  Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care se comunică public.
  Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

 

       PRIMAR,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                 SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Fratica Nicu

 

 

 

Știri despre: , ,