DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 16.02.2022, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

            Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 16 .02.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Proiecte de hotarari:
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al

bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2021, pe cele doua sectiuni

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ

din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2021 – 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com.

Padina, județul Buzău în anul 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu

handicap pentru anul 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 10.02.2022

Nr. ……..

      PRIMAR,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Frătica Nicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Avizat,

 1.                jr. Cerb Nicoleta – Carmen

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

                                                                                     – proiect –

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 16.02.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

            Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de16 .02.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Proiecte de hotarari:
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al

bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2021, pe cele doua sectiuni

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ

din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2021 – 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com.

Padina, județul Buzău în anul 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu

handicap pentru anul 2022

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 10.02.2022

Nr. ……..

      PRIMAR,                                                                                                                                                                                                              

     Ec. Ionel Chiriță