Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 27.07.2022, ora 9:00, la Căminul Cultural din com. Padina

de Stiri Buzau Media

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

  Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

 

D I S P U N E :

 

 Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 27.07.2022, ora 9:00, la Căminul Cultural din com.  Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

  1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
  2. Proiecte de hotarari:

 

  1. Proiect de Hotarare privind rectificarea a – II – a privind bugetul Com. Padina, jud. Buzău pentru anul 2022,

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

        2,    Proiect de Hotarare privind completarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2022

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

  1. Proiect de Hotarare privind asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deșeuri, organizarea și gestionarea activității de colectare a deșeurilor provenite de la lucrările din construcții, organizarea activității de colectare a deșeurilor nepericuloase compostabile

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

  1. Proiect de Hotarare privind  aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului in suprafață de 400 mp – proprietate privata a UAT Padina – situat in tarlaua nr. 86, parcela nr. 700, numar cadastral 31280, pentru execuția unui foraj de exploatare, Companiei de Apă Buzău

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

  1. Proiect de Hotarare privind utilizarea sumei de 497.700 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea cheltuielilor eligibile in valoare de 473.700 lei privind imlementarea proiectului “ Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Padina cu dispozitive si echipamente de protectie necesare prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2” aferente primei cereri de rambursare, conform graficului prevazut in contractul de finantare cod de inregistrare SMIS 149310 – si 24.000 lei cheltuieli neeligibile.

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2 În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

PADINA: …………………..

Nr. ……..

 

      PRIMAR,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Frătica Nicu