Primăria Municipiului Rm. Sărat – anunțul de convocare a Ședinței de lucru ordinare a Consiliului Local din Data de 27 04 2022

de Stiri Buzau Media

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 27.04.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 

1. Proiect de hotarare nr.123/21.04.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2023 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021)
2. Proiect de hotarare nr.124/21.04.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici (esalonarea investitiei, durata de realizare a investitiei) pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, aprobati prin HCL nr.176/31.08.2021, proiect cod SMIS 152567, depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
3. Proiect de hotarare nr.125/21.04.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici (esalonarea investitiei, durata de realizare a investitiei) pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice”, aprobati prin HCL nr.177/31.08.2021, proiect cod SMIS 152567, depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
4. Proiect de hotarare nr.126/21.04.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567,  depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
5. Proiect de hotarare nr.127/21.04.2022 privind repartizarea sumei de 570.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat
6. Proiect de hotarare nr.128/21.04.2022 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii care se afla in situatie de necesitate
7. Proiect de hotarare nr.129/21.04.2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte cu functiuni complementare, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
8. Proiect de hotarare nr.130/21.04.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
9. Proiect de hotarare nr.131/21.04.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe strada Frasinului + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Frasinului nr.31”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 120 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Frasinului nr.31, din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A
10. Proiect de hotarare nr.132/21.04.2022 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Intercomunitara “Buzau 2008” a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Boldu, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat
11. Proiect de hotarare nr.133/21.04.2022  privind aprobarea criteriilor si procedura de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director la Administratia Domeniului Public Rm.Sarat
12. Proiect de hotarare nr.134/21.04.2022 privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2021
13. Proiect de hotarare nr.135/21.04.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2022-iulie 2022

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.02.2022-11.04.2022;
  1. Adresa ADI “Buzau 2008” privind Starea implementarii achizitii POIM 2014-2020” la data de 04.03.2022;
  2. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 18.04.2022;
  3. Proces verbal si hotarari adoptate in cadrul sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 18.04.2022

 

Publicăm astăzi 21.04.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          26388/21.04.2022.

disp si proiect ord de zi a Sed CL din 27 04 2022 ora 15