Se vrea grăbirea lucrărilor pentru cadastrarea gratuită a terenurilor pentru 2018!

de Stiri Buzau Media

Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat pe portalul instituției că supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale. Potrivit poriectului, primăriile interesate de cadastrul gratuit trebuie să trimită la ANCPI o înștiințarea privind intenția de a demara lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, pentru care solicită cofinanțarea prevăzută de lege.

Mai exact, unitățile administrative teritoriale vor înștiința Agenția prin adresă scrisă despre intenția de a demara lucrări de înregistrare sistematică, în care vor include informații precum: obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică (întreg teritoriul UAT, exclusiv intravilanul și extravilanul UAT, un număr determinat de sectoare cadastrale din UAT), valoarea estimată a achiziției serviciilor de înregistrare sistematică, durata estimată de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, alte informații considerate relevante, precum și solicitarea de a fi luat în evidență pentru cofinanțarea lucrărilor.

Primăriile sunt responsabile de modalitatea de atribuire a contractelor de servicii și de încheierea acestora cu prestatorii de servicii.  Contractul de servicii va fi încheiat conform Legii și cu respectarea prezentului Regulament, precum și în baza caietului de sarcini care va cuprinde Specificațiile tehnice. De asemenea, primăriile răspund de respectarea legislației în materia achizițiilor publice în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procesului de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

Prestatorul serviciilor este responsabil de îndeplinirea cerințelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează și prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor Legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de servicii, primăriile au obligaţia de a transmite la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară o copie conformă cu originalul a acestuia. Totodată vor transmite OCPI și orice act adițional la contractul de servicii, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea acestuia. Nu vor face obiectul decontării:

  • cărţile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, până la data emiterii PVR tehnic aferent ,,Documentelor tehnice ale cadastrului copie spre publicare”;
  • imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înţelege:
  • planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şirecepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al AgenţieiNaţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele executate conform Regulamentului de avizare, recepţieşi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al AgenţieiNaţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente, neînregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
  • planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fonduri publice.
  • imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică realizate prin finanțare din fonduri publice în cadrul altor proiecte;
  • imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică finalizate din fonduri proprii ale UAT înainte de 28 iunie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;
  • unitățile individuale din construcțiile condominiu.

Consiliul de Administrație va aproba alocarea de fonduri pentru cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică conform solicitărilor înaintate în funcție de următoarele criterii:

  • în limita creditelor bugetare existente sau care pot fi disponibilizate de la alte categorii de cheltuieli;
  • în limita și în termenul prevăzut în actele normative în vigoare care cuprind dispoziții referitoare la modalitatea de modificare și rectificare a bugetului aprobat;
  • în ordinea înregistrării solicitărilor de cofinanțare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile, privind proiectul de Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, pot fi transmise în format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 15.03.2018 – 25.03.2018.